relcom.test

 7
 Alexander Kruglikov
 Dmitry Medvedeff
 Pan Szymanowski
 evs
 vzhik
 evs
 evs
 3
 Nikolai
 Ivan Shmakov
 Ivan Shmakov
 1
 Petr Novopashenniy
 Eugene Subbotin
 Petr Novopashenniy
 1
 Eugene Subbotin
 evs
 evs
 Pan Szymanowski
 Matvey
 3
 Ivan Shmakov
 Julia Vilt
 Matvey
 Pan Szymanowski
 Testo
 Paganini Bot V2.0
 Testo
 Paganini Bot V2.0
 Testo
 Paganini Bot V2.0
 Testo
 Paganini Bot V2.0

c10

 1
 Anonymous
 Paganini Bot V2.0

*

 Anonymous